“முன்னாள் விடுதலை போராளிகள் எம் மக்களாலேயே ஒதுக்கப்பட்டார்கள் அதை நாம் ஏறுக்கொண்டோம் , அதன் உண்மைத்தன்மையை நாம் புரிந்து கொண்டோம்” முன்னாள் விடுதலைப் புலிகள் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் திரு ரவி அவர்கள் ..