மாவீரர் நாள் .. உலகத்தமிழ் இனம் ஒரு சேர தாயகவிடுதலைக்காக தம் உயிர்களை ஆகுதியாக்கிய மாவீரர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் புனித நாள்